CNIPA > Statistics > 2012 > 10

Table 2 Distribution of Applications for Inventions Received from Home 2012

 October 2012

Region

Monthly Total

Yearly Total

Year-on-year

Growth Rate

Total

Region

Monthly

Total

Yearly

Total

Year-on-year

Growth Rate

Total

Jiangsu 

12698

81829

30.1%

322034

Hong Kong

125

1190

24.3%

8004

Guangdong

4144

46156

16.9%

288350

Xinjiang

134

1119

20.6%

8819

Beijing

4955

39579

15.0%

268744

Inner Mongolia

67

781

4.1%

7378

Shanghai

2585

28603

17.6%

194876

Ningxia

65

599

-1.6%

4444

Zhejiang

2620

25015

32.5%

135011

Hainan

59

568

97.9%

2888

Shandong

3821

24485

36.4%

133418

Tibet

26

217

33.1%

1806

Taiwan

1752

13704

69.9%

46196

Qinghai

9

67

9.8%

489

Henan

1518

12442

50.8%

63354

Macau

0

30

87.5%

148

Shaanxi

2272

10896

5.6%

81470

Shenzhen

2093

24020

10.7%

170404

Sichuan

2281

10481

55.3%

55047

Hangzhou

2726

12987

47.0%

56848

Liaoning

1454

9893

36.6%

57909

Guangzhou

943

9577

26.1%

55698

Anhui

1305

9868

28.9%

68178

Nanjing

1156

9418

59.9%

41295

Tianjin

1017

9538

5.9%

113286

Xi’an

2080

8933

55.4%

45078

Fujian

1140

7975

28.8%

49614

Chengdu

708

7430

16.4%

45763

Hubei

726

7560

14.2%

54039

Ningbo

1146

5988

90.9%

24798

Hunan

969

6489

14.8%

33251

Wuhan

615

5738

20.9%

35765

Chongqing

593

6337

17.5%

34914

Qingdao

1544

5280

3.0%

29029

Hebei

540

4929

29.8%

36196

Jinan

562

5183

60.3%

21125

Heilongjiang

442

4796

37.2%

32221

Shenyang

565

5123

31.8%

26745

Shanxi

777

4190

122.0%

17396

Harbin

440

3962

35.1%

25016

Guangxi

546

4136

22.4%

23558

Dalian

527

3434

1.2%

30248

Gansu

333

3049

23.3%

25547

Xiamen

261

2275

23.8%

15324

Jilin

281

2585

62.9%

12926

Changchun

189

1926

24.8%

9790

Jiangxi

256

2490

22.7%

17970

XPCC

13

199

25.2%

684

Yunnan

229

2253

38.1%

13821

Total

49979

386093

26.5%

2230052

Guizhou

240

2244

5.5%

16750

 

 

 

 

 

Note:

Since 1999, statistics of cities such as Ningbo, Changchun, Nanjing, Hangzhou, Jinan, Chengdu, Xiamen, Shenzhen have been calculated separately, being included in the respective province.

Statistics of Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) has been calculated separately since 2008, being included in Xinjiang Province.

2013-07-17