CNIPA > Statistics > 2012 > 10

Table 15 Structure of Applications for Patents of Regions in China 2012

 October 2012

Region

Invention

Utility Model

Design

Region

Invention

Utility Model

Design

Tibet

56.6%

35.6%

7.8%

Jiangsu

25.8%

34.2%

40.0%

Macau

52.6%

33.3%

14.0%

Fujian

25.6%

53.7%

20.7%

Beijing

49.9%

42.2%

7.8%

Hubei

24.6%

41.3%

34.0%

Taiwan

46.5%

35.4%

18.1%

Anhui

24.2%

45.9%

29.8%

Shaanxi

46.5%

41.7%

11.8%

Chongqing

23.3%

49.5%

27.2%

Gansu

44.6%

40.8%

14.5%

Shandong

23.2%

49.4%

27.4%

Shanghai

43.8%

39.1%

17.1%

Tianjin

21.1%

21.7%

57.2%

Shanxi

42.5%

46.5%

11.0%

Heilongjiang

19.0%

52.3%

28.6%

Jilin

40.5%

45.5%

14.1%

Zhejiang

12.5%

43.5%

44.0%

Liaoning

40.3%

49.8%

9.9%

Shenyang

48.8%

46.7%

4.5%

Hong Kong

39.8%

38.3%

21.8%

Xi'an

47.5%

43.6%

8.9%

Yunnan

39.6%

37.5%

22.9%

Changchun

41.6%

32.7%

25.6%

Hainan

39.4%

46.6%

14.0%

Nanjing

41.1%

43.8%

15.0%

Guangxi

36.9%

46.0%

17.1%

Shenzhen

41.0%

36.1%

22.9%

Henan

35.0%

49.3%

15.7%

Dalian

39.5%

28.0%

32.5%

Sichuan

34.8%

53.0%

12.2%

Guangzhou

36.7%

41.5%

21.7%

Ningxia

30.5%

53.5%

16.0%

Xiamen

35.7%

45.6%

18.7%

Qinghai

30.0%

26.4%

43.6%

Chengdu

34.7%

58.8%

6.5%

Hunan

29.1%

51.9%

19.0%

Jinan

34.7%

56.2%

9.2%

Jiangxi

29.1%

49.0%

21.9%

XPCC

32.4%

61.1%

6.5%

Guangdong

27.7%

46.2%

26.1%

Hangzhou

30.8%

36.6%

32.6%

Xinjiang

27.2%

58.4%

14.3%

Harbin

25.0%

52.8%

22.2%

Hebei

26.6%

35.6%

37.8%

Wuhan

24.0%

39.3%

36.7%

Guizhou

26.4%

58.4%

15.2%

Qingdao

22.0%

47.4%

30.6%

Inner Mongolia

26.3%

55.9%

17.8%

Ningbo

8.2%

36.8%

55.0%

Note: Since 1999, statistics of cities such as Ningbo, Changchun, Nanjing, Hangzhou, Jinan, Chengdu, Xiamen, Shenzhen have been calculated separately, being included in the respective province.

Statistics of Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) has been calculated separately since 2008, being included in Xinjiang Province.

2013-07-17